Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

2001-2002

Auteur--

Jaar2004

SerieArcheologie in Vlaanderen

Volume8

Subtitel--

Pagina’s229-256

UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar19894 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar119916 ReknummerG2

Inhoud
De Hel in de tweede helft van het 5de millennium v. Chr. Een midden-neolithische enclosure te Spiere (prov. West-Vlaanderen)9-77
Vanmontfort B., Geerts A.-I., Casseyas C., Bakels C., Buydens C., Damblon F., Langohr R., van Neer W. & Vermeersch P. M.
 • Historiek van het onderzoek, pp. 9-11
 • Fysische en menselijke geografie, pp. 11-13
 • Midden-Neolithische sporen (Palissades, Gracht, Andere neolithische sporen), pp. 13-20
 • Chronologie, pp. 20-21
 • Aardewerk (Productieproces, Morfologie, Gebruik), pp. 21-43
 • Lithisch materiaal (Silex, Artefacten in andere steensoorten), pp. 43-55
 • Dierlijk bot, pp. 55-60
 • Zaden, vruchten en noten (Resultaten van de grondmonsters, Indrukken in aardewerk), pp. 60-62
 • Pollenonderzoek (Bemonstering, Pollendiagram, Discussie), pp. 62-65
 • Houtskoolonderzoek (Bemonstering en methodologie, Resultaten), pp. 65-68
 • Interpretatie en discussie (Aard van de occupatie, Chrono-culturele context), pp. 68-70
 • Summary: The Hell during the late 5th millennium cal BC: the Middle Neolithic enclosure site of Spiere, p. 71
Een midden-Bronstijdwaterput en kuil uit de vroege Ijzertijd op de site Kapelleveld in Kontich (prov. Antwerpen)79-103
Annaert R., Cooremans B., Desender K. & Ervynck A.
 • Topografische en bodemkundige situatie, pp. 79-82
 • De archeologische sporen (De ijzertijdkuil, De bronstijdwaterput), pp. 83-86
 • Het archeologisch vondstenmateriaal (Aardewerk, Overige vondsten), pp. 86-90
 • Cooremans B. : Het paleo-ecologisch onderzoek (Plantenrestenonderzoek van de Ijzertijdkuil en de bronstijdwaterput), pp. 90-93
 • Desender K. & Ervynck A. : Het paleo-ecologisch onderzoek (Het keverrestenonderzoek van de bronstijdwaterput), pp. 93-95
 • Vergelijkende studie en interpretatie (De bronstijdwaterput, Ijzertijdkuil), pp. 95-99
 • Samenvatting, pp. 99-100
 • Summary. A bronze age well and an iron age pit on the Kapelleveld at Kontich (prov. Of Antwerp), pp. 100-101
Een nederzetting uit de midden-ijzertijd te Kontich, Blauwesteen (prov. Antwerpen)105-122
Verbeeck H.
 • Inleiding (Topografische en bodemkundige situatie, Toponymie, Historiek van het onderzoek), pp. 105-107
 • De archeologische sporen (De grondsporen, De gebouwen, De kuilen, De greppels), pp. 107-113
 • Vondsten, p. 113
 • Datering van de grondsporen (De gebouwen, De kuilen en greppels, De vondsten (handgevormd aardewerk, Weefgewichten)), pp. 114-118
 • Datering van de nederzetting, p. 119
 • Résumé. Habitat de l'Age du Fer à Kontich, Blauwesteen (prov. d'Anvers), p. 120
Waarderend en preventief archeologisch onderzoek op de Axxes-locatie te Merelbeke (prov. Oost-Vlaanderen): een graffheuvel uit de Bronstijd en een nederzetting uit de Romeinse periode123-164
De Clercq W., Bastiaens J., Deforce K., Desender K., Ervynck A., Gelorini V., Haneca K., Langohr R. & Van Peteghem A.
 • Situering en onderzoeksscenario, pp. 123-124
 • Noodopgraving van een grafheuvel uit de Bronstijd, pp. 124-126
 • Waarderingsonderzoek (Methode, Moderne topografie en stratigrafie, Bodemontwikkeling en natuurlijke topografie, Archeologische waarden), pp. 126-131
 • Het onderzoek van de Gallo-Romeinse nederzetting (Algemene structuur van de site, Gebouwen, Waterput (Houtdeterminatie en dendrochronologie, Sedimentatie), Grachten en greppels, Losse sporen), pp. 131-138
 • De archaeologica (Algemene beschrijving en kwantificatie, Vondsten uit de waterput, Vondsten uit de gebouwen), pp. 139-143
 • Ecologische-archeologisch onderzoek van de waterput (Tafonomie van de waterput, ..., pp. 143-144
 • ... Palynologisch onderzoek (Methodologie, Evaluatie van de kwantitatieve gegevens, Interpretatie: open landschap, Interpretatie: intense menselijke activiteiten, Besluit),..., pp. 144-150
 • ... Zaden- en vruchtenonderzoek (Materiaal en methoden, Opvullingsgeschiedenis en tafonomie, Resten en interpretatie, Besluit), ..., pp. 150-155
 • ... Entomologisch onderzoek), pp. 155-157
 • Interpretatie en besluit, pp. 157-158
 • Summary. Evaluating and preventive archaeological research at the Axxes business complex at Merelbeke (prov. Of East-Flanders, Belgium): a Bronz Age barrow and a Roman period settlement, pp. 159-160
Een inheems-Romeinse begraafplaats te Klein-Ravels (gem. Ravels, prov. Antwerpen)165-218
Verhaert A., Annaert R., Langohr R., Cooremans B., Gelorini V., Bastiaens J., Deforce K., Ervynck A. & Desender K.
 • Inleiding (De vondstomstandigheden, Landschappelijke kenmerken, ..., pp. 165-167
 • Langohr R. : Bodemkundig onderzoek van de site "Klein-Ravels" (Geologie, Bodemgesteldheid volgens de Bodemkaart van België, Klimaat, bodemvochtregime en reliëf, Bodem- en milieurevolutie op basis van de geobserveerde profielen), pp. 167-170
 • Het noodonderzoek (De begraafplaats (Algemene kenmerken, Inventaris van de grafmonumenten, De overige structuren), De zone met de nederzettingssporen), pp. 171-185
 • Het aardewerk (Het handgevormd aardewerk, Het Romeins aardewerk), pp. 184-190
 • De overige vondsten, pp. 190-192
 • Datering, p. 192
 • Cooremans B. : Natuurwetenschappelijk onderzoek van de site en het ven (Macrobotanisch onderzoek van greppels omheen enkele graven, kuilen uit de bewoningssporen en paalkuilen van een spijkertje), ..., pp. 192-195
 • Gelorini V. : ... Palynologisch onderzoek van zeven greppels (Differentiële bewaring van het pollen, Beschrijving van de Pollenanalytische tabel, Interpretatie en discussie) ..., pp. 195-200
 • Bastiaens J., Deforce K., Desender K. & Ervynck A. : ... Paleo-ecologisch onderzoek van de depressie (Palynologisch onderzoek van de venbodem, Keverresten uit de venbodem, Paleo-ecologische synthese voor het ven)), pp. 201-207
 • Enkele vergelijkingen, pp. 207-210
 • Samenvatting, pp. 210-211
 • Summary (A native-roman graveyard at Klein-Ravels (Ravels, prov. Of Antwerp), pp. 211-212
Een korte archeologische interventie ten zuiden van het Romeinse castellum te Oudenburg (prov. West-Vlaanderen)219-228
Vanhoutte S.
 • Situering en aanleiding van het onderzoek, pp. 219-220
 • De acheologische sporen, pp. 220-223
 • De vondsten (Romeinse vondsten, Middeleeuwse vondsten, pp. 233-226
 • Synthese, p. 226
 • Summary, p. 227
Een gouden muntschat uit het Merovingisch grafveld te Broechem (gem. Ranst, prov. Antwerpen)229-256
Annaert R. & van Heesch J.
 • Inleiding, pp. 229-230
 • Topografische en bodemkundige situering, pp. 230-231
 • Annaert R. : Het archeologisch onderzoek van het grafveld (Algemeen overzicht, Detailbeschrijving van de graven met muntvondsten, Onderzoeksvragen), pp. 231-242
 • van Heesch J. & Pol A. : De Goudmunten (De muntschat, De Tremisses uit het Dubbelgraf, Oppervlaktevondst), pp. 242-251
 • Summaries, pp. 251-253
De inrichting van een getijdenlandschap. De problematiek van de vroegmiddeleeuwse nederzettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte: het voorbeeld van Leffinge (gemeente Middelkerke, prov. West-Vlaanderen)257-279
Tys D.
 • Inleiding, p. 257
 • Het transgressiemodel en de verouderde visie op de vroegmiddeleeuwse kustvlakte, pp. 257-258
 • Kritieken en nieuwe inzichten, pp. 259-
 • De ecologische context van de vroegmiddeleeuwse kustvlakte, pp. 260-262
 • Vroegmiddeleeuwse sites in de kustvlakte herontdekt, pp. 262-263
 • Het onderzoek van de morfologie van de middeleeuwse perceelsstructuur van Kamerlings Ambacht, pp. 264-265
 • De radiale perceelsstructuur rond Leffinge, pp. 265-268
 • Andere terpen?, pp. 269-270
 • Bespreking, pp. 270-272
 • Besluit, pp. 272-273
 • Summary: The transformation of a tidal landscape. The early medieval settlement stucture and the presence of terp-settlements in the coastal plain: the example of Leffinge (Middelkerke, prov. of West-Flanders), pp. 273-275
De Valcke, de Slotele en de Lelye, burgerwoningen op de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen): onderzoek naar de bewoners, analyse van een vroeg-16de-eeuwse beerputvulling en de evolutie tot stadhuis281-408
De Groote K., Moens J., Caluwé D., Cooremans B., Deforce K., Ervynck A., Lentacker A., Rijmenants E., Van Neer W., Vernaeve W. & Zeebroek I.
 • De Groote K. & Moens J. : Algemene inleiding, pp. 281-283
 • Vernaeve W. : Historiek van de huizen en hun bewoners op de Aalsterse Grote Markt (Inleiding, De bewoning op de Grote Markt, De huizen aan de noordzijde en hun bewoners, Van wie is de beerput?), pp. 283-287
 • Moens J. : De middeleeuwse kelders onder het stadhuis (Inleiding, Beschrijving, Geschreven en iconografische bronnen, Besluit), pp. 287-295
 • De Groote K. & Moens J. : De archeologische structuren (Inleiding, De bakstenenbeerput, Een klein vertrek met baksteenvloer, De Pleinverharding, Een buitenkelder, Overige stucturen, Synthese), pp. 296-305
 • De inhoud van de beerput (Inleiding, De vullingslagen: stratigrafie en fasering, ..., pp. 305-306
 • Zeebroek I. & De Groote K. : ... Aardewerk (Inleiding, Het aardewerk van lokale of regionale herkomst, Het lokaal, regionaal of geïmporteerd aardewerk, De importceramiek: steengoed, Beeldje in pijpaarde, De bouwmaterialen, Interpretatie en discussie), ..., pp. 307-344
 • Decaluwé D. : ... Glas (Inleiding, Het glas uit de beerput, Conclusies en interpretaties uit de archeologische verwerking), ..., pp. 344-353
 • Moens J. : ... Leer (Inleiding, Enkelhoge veterschoen met verticale voorsluiting, Houttrip, Ledertrip, Losse schoenfragmenten, Kledij?, Besluit), ..., pp. 353-360
 • Moens J. : ... Hout, ..., p. 360
 • De Groote K. : ... Metaal (Inleiding, Munten, Voorwerpen in koperlegering, Voorwerpen van ijzer, Loodstrip), ..., pp. 360-363
 • ... Natuursteen, ..., p. 363
 • Rijmenants E., Van Neer W., Lentacker A. & Ervynck A. : ... Dierlijke resten (Inleiding, Inventaris, Tafonomie, Economie, Ecologie, Besluiten uit het onderzoek van het dierlijk materiaal), ..., pp. 364-377
 • Cooremans B. : ... Macrobotanisch onderzoek (Inleiding, Resultaten (Granen, Fruit en noten, Groenten en peulvruchten, Kruiden en specerijen, Olieleveranciers, Overige gebruiksplanten, Wilde planten of onkruiden, Conclusie), ..., pp. 377-386
 • Deforce K. : ... Palynologisch onderzoek (Inleiding, Methode, Resultaten (Cultuurgewassen, Wilde planten (Ladanum), Conclusie), ..., pp. 386-390
 • Deforce K. : ... Anthracologisch onderzoek (Inleiding, Resultaten, Discussie) ..., p. 391
 • ... Synthese )), pp. 392-394
 • Algemeen besluit, pp. 394-395
 • Summary: De Valcke, de Slotele and the Lelye, stone houses along the Grote Markt at Aalst (province of East-Flanders): investigations into their habitation, an early 16th century cesspit and the evolution towards the townhall, pp. 395-398
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat