Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Archeologie monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen Heritage research in Flanders

Auteur--

Editor--

Jaar2009

PublicatietypeAflevering

SerieRelicta

Volume4

Subtitel--

Pagina’s295

UitgeverVlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

PlaatsBrussel

ISBN--

Trefwoorden--

Plaatsgegevens

Exemplaar73105 ReknummerBIB-17-B-3

Exemplaar94226 ReknummerLeuven

Exemplaar104755 ReknummerHasselt

Exemplaar107995 ReknummerGent

Exemplaar110578 ReknummerAntwerpen

Inhoud
Kartering en waardering van een finaalpaleolithisch/mesolithisch sitecomplex te Arendonk-Korhaan (prov. Antwerpen) : boorcampagne 2003 9-22
Van Gils M., De Bie M., Paulissen E. & Deforce K.
 • Inleiding, p. 9
 • Geografische situering, p. 9
 • Terreinmethode, pp. 9-11
 • Bemonsterd areaal, p. 12
 • Bewaringstoestand van de holocene bodem, pp. 12-13
 • Laatglaciale bodem en finaalpaleolithicum?, pp. 14-15
 • Archeologische vondsten, pp. 15-17
 • Vondstverspreiding op De Korhaan, p. 17
 • Vondstlocaties in de omgeving, p. 17
 • Besluit, pp. 17-19

Archeologisch noodonderzoek te Erps-Kwerps-Villershof (Kortenberg, prov. Vlaams Brabant) : nederzettingssporen uit de ijzertijd, de vroege en volle middeleeuwen 23-80
Hoorne J., Bastiaens J., De Mulder G., Deforce K., Ervynck A., Lentacker A. & Sturtewagen K.
 • Inleiding, p. 23
 • Het werkkader (Van melding tot noodopgraving , Opgravingsmethode en -strategie, verwerking, ontsluiting en natuurwetenschappelijk onderzoek , Geografische en bodemkundige situering), pp. 23-25
 • Chronologisch overzicht (Oudste sporen , Nederzettingssporen uit de ijzertijd , Romeinse losse vondsten , Sporen uit de vroege middeleeuwen , Een 10de-eeuwse pottenbakkersoven , Een volmiddeleeuwse nederzetting , Recentere resten), pp. 25-60
 • Natuurwetenschappelijk onderzoek (De dierlijke resten , Anthracologisch onderzoek , Zaden en vruchten), pp. 60-66
 • Synthese, pp. 66-67

Analyse van de morfologie en bewaringstoestand van een deel van het Romeins aquaduct van Tongeren (prov. Limburg) met gebruik van DHMV en erosiemodellering 81-98
Meylemans E.
 • Inleiding, p. 81
 • Situering van het aquaduct, pp. 81-83
 • De afmeting van het aquaduct (Methodiek , Beschrijving per zone , Bespreking van de meetgegevens), pp. 83-91
 • De erosie van het aquaduct in het akkerland (De ruilverkaveling Widooie : het einde van het aquaduct als structuurbepalend element , Erosiemodellering , De opmeting van enkele transecten : de aanzet van een monitoring-strategie , ...), pp. 92-96
 • Samenvatting en besluit, pp. 96-97

De houten eeuw van een Vlaamse stad : Archeologisch onderzoek en dendrochronologisch onderzoek in Ieper (prov. West-Vlaanderen) 99-134
Haneca K., Dewilde M., Ervynck A., Boeren I., Beeckman H., Goetghebeur P. & Wyffels F.
 • Inleiding, pp. 99-101
 • Archaeologisch onderzoek te Ieper (De Verdronken Weide , Gevangenisstraat , Novotel , Twaalf Apostelen , Gerechtsgebouw , Rijselsestraat , Karmelietenklooster), pp. 101-116
 • Dendrochronologisch onderzoek : methodologie en resultaten (Selectie en behandeling van het ingezamelde materiaal , Opmeten van groeiringen , Het daterende onderzoek , Bepalen van de veldatum , Bespreking van de dateringen), pp. 116-123
 • Historische betekenis, pp. 123-126
 • Ecologische informatie, pp. 126-127
 • Houtgebruik in een laatmiddeleeuwse stad, pp. 127-128
 • Conclusie en vooruitblik, p. 128

Op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan de Grote Markt te Aalst (Prov. Oost-Vlaanderen) : het onderzoek van afval- en beerkuilen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw 135-204
De Groote K., Moens J., Caluwé D., Cooremans B., Deforce K., Ervynck A., Lentacker A. & Van Neer W.
 • Algemene inleiding, p. 135
 • De structuren (Inleiding , De afval- en beerkuilen , De overige kuilen , Relatieve chronologie , Interpretatie), pp. 135-144
 • De inhoud van de kuilen (Inleiding , Het aardewerk , Leer , Metaal , Glas , Dierlijke resten , Macrobotanische resten , Het palynologisch onderzoek , Synthese), pp. 145-193
 • Discussie en betekenis voor de studie van de stadsontwikkeling, p. 193
 • Algemeen besluit, pp. 193-194

Grotesken uit de Italiaanse renaissance : onderzoek en restauratie van de muur- en gewelfschilderingen (1537) van de Onze-Lieve-Vrouw-lofkapel in de Antwerpse kathedraal (prov. Antwerpen) 205-256
Buyle M.
 • Inleiding, pp. 205-206
 • Context, pp. 207-208
 • Geschiedenis van de schilderingen, pp. 209-210
 • Beschrijving van de schilderingen (De drager en de bepleistering , De middeleeuwse schildering , De renaissancistische schildering), pp. 210-220
 • Restauratiefilosofie en -deontologie (Openwerfdag , Discussie en nabeschouwingen), pp. 220-224
 • Conservatie- en restauratiebehandeling (Proefrestauratie van een muurvlak , Restauratie van de muren en gewelven van de vijfde en zesde travee , Virtuele reconstructies), pp. 224-230
 • Onderzoek (Laboratoriumonderzoek van de materialen , Onderzoek naar de gebruikte technieken , Iconografisch en kunsthistorisch onderzoek , Natuurhistorisch onderzoek en plantensymboliek , Heraldisch onderzoek , ...), p. 231
 • Lacunes in het onderzoek en aanzetten tot verder onderzoek, pp. 249-250
 • Besluiten, pp. 250-251

Van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabdij in Bornem (prov. Antwerpen) : een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming 257-288
Debonne V., Van Regenmortel E., Bergmans A. & Coomans T.
 • Inleiding (Doelstellingen en methode van het onderzoek , Algemene beschrijving van het abdijcomplex , Historische schets), pp. 257-261
 • Archivalische bronnen over het Heilig-Kruisklooster en de St-Bernardusabdij (Relevante archieven voor de bouwgeschiedenis , De geschreven bronnen), pp. 261-264
 • De buitengevels van de drie kloostervleugels, pp. 264-266
 • De dakkap van de drie kloostervleugels, p. 267
 • Interieur van de eerste verdieping van de drie kloostervleugels (Circulatie en binnenindeling , Interieur van de vertrekken), pp. 268-280
 • Besluit, pp. 280-281

Frans zilver in Kempische grond : een achttiende-eeuws muntdepot uit Retie (prov.Antwerpen) 289-296
Beeckmans L., Debruyne S. & De Buyser F.
 • Inleiding, p. 289
 • Historiek van de vindplaats, pp. 289-290
 • Vondtsomstandigheden van het depot, p. 290
 • Inventaris van de munten, pp. 290-293
 • Interpretatie van het ensemble, p. 293
 • Samenvatting en conclusie, p. 293
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat