Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat

Een archeologische evaluatie en waardering van de 'verdwenen' kerk van Zelem (Halen, provincie Limburg)

AuteurSprengers N. & Keijers D.

Jaar2012

SerieRAAP rapport

Volume2400

Subtitel--

Pagina’s172+2kaart+4CD

UitgeverRAAP archeologisch adviesbureau

PlaatsWeesp

ISSN/ISBN09256229

TrefwoordenROEV / Archeologische prospectie / Halen / Limburg

Plaatsgegevens

Exemplaar102795 Reknummer3-2-c

Inhoud
Bureauonderzoek . Het landschap19-30
 • Fysiografie , pp. 21-22
 • Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen , p. 23
 • De ontwikkeling van het landschap: geologie en bodem , pp. 23-29
 • Erosie , pp. 29-30
Bureauonderzoek . Bewoningsgeschiedenis31-43
 • Prehistorie (Steentijd, Bronstijd en IJzertijd) , pp. 31-32
 • Romeinse tijd , p. 33
 • De Middeleeuwen . Het ontstaan van de huidige dorpen en steden , pp. 33-36
 • De Middeleeuwen . De getuigenheuvels , p. 36
 • De Middeleeuwen . De natte gebiedsdelen (De beken en rivieren, De komgronden) , pp. 36-37
 • De Middeleeuwen . Wegenpatroon , pp. 37-38
 • De Middeleeuwen . Kastelen , pp. 39-40
 • De Middeleeuwen . Abdijen en kloosters , pp. 40-41
 • Nieuwe tijd . De Kolenberg-St. Jansberg , p. 41
 • Nieuwe tijd . De alluviale vlakte van de Demer , pp. 41-42
 • Nieuwe tijd . De verschuiving van Zelem , p. 43
Bureauonderzoek . Historisch bronnenonderzoek45-53
 • De stichting van de oude kerk van Zelem , p. 45
 • De evolutie van de parochiekerk , pp. 45-49
 • De locatie van de oude kerk , pp. 49-52
 • Getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog , p. 53
Veldwerk . Verkennend onderzoek57-66
 • Methode , p. 57
 • Visuele inspectie en verkennend booronderzoek (Geologie en bodem, Erosie en verstoringen, Archeologie) , pp. 57-61
 • Metaaldetectie , pp. 61-65
 • Muurfundamenten in het oostelijke oeverprofiel van de Zwartebeek , pp. 65-66
Veldwerk . Geofysisch onderzoek67-84
 • Elektrisch weerstandsonderzoek (Verschoof W.), pp. 67-73
 • Magnetometrisch onderzoek (Orbons J.), pp. 73-77
 • Controlerend booronderzoek , pp. 77-84
Veldwerk . Waarderend onderzoek85-114
 • Proefsleuvenonderzoek , pp. 85-88
 • De omgeving van het kerkterrein . Bodem en landschap , p. 89
 • De omgeving van het kerkterrein . Sporen en structuren (Het kerkgebouw, Het kerkhof, De kerkmuur, De omgrachting, Kuilen) , pp. 90-96
 • De omgeving van het kerkterrein . Vondsten (Het keramisch bouwmateriaal, Gebruiksaardewerk, Metaal, Vensterglas, Natuursteen) , pp. 97-107
 • De omgeving van het kerkterrein . Het fysisch-antropologisch onderzoek (Smits E.), pp. 108-111
 • Het nederzettingsterrein . Bodem en landschap , pp. 111-113
 • Het nederzettingsterrein . Sporen en structuren , p. 113
 • Het nederzettingsterrein . Vondsten , p. 114
Veldwerk . Historische context van de parochiekerk115-120
 • De eerste Frankische kolonisten te Zelem , p. 115
 • De bouw van de kerk in het licht van politieke, maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen aan het eind van de Merovingische tijd , pp. 116-119
 • Een mogelijke verklaring voor het ontstaan en de verplaatsing van kerk en parochie? , pp. 119-120
Conclusies en aanbevelingen . Synthese121-128
 • Landschap , pp. 123-124
 • Onderzoeksvragen , pp. 124-128
Conclusies en aanbevelingen . Waardering van het onderzoeksgebied129-141
 • Methoden , p. 129
 • Evaluatie , pp. 129-135
 • Conclusies en evaluatie , p. 136
 • Bescherming van de kerksite , pp. 137-140
 • Beheer , pp. 140-141
Bijlage 3: Vondstenlijst157-162
Bijlage 6: Sporenlijst163-166
Bijlage 9: Beschermingscriteria - Waardering van de 'verdwenen' kerk van Zelem (Halen, provincie Limburg)167-172
Toevoegen aan mand  

 zoekresultaat